Gebiedsgebonden bijdragen


Ten behoeve van de omwonenden, wordt een gebiedsfonds/dorpsfonds opgezet. Dit is een jaarlijks gevuld fonds uit het hiervoor genoemde ter beschikking gesteld bedrag van € 0,80 per MWh. Omwonenden binnen een straal van ca 1,5 tot ca 2,0-2,5 kilometer beslissen gezamenlijk over maatschappelijke projecten in hun directe omgeving.

Dit gebiedsfonds/dorpsfonds wordt ondergebracht in een aparte stichting, met een eigen bestuur, gekozen uit het gebied op basis van een of meerdere profielen. Windrijk zal de op te richten stichting en haar beoogd bestuur ondersteunen bij de oprichting van de stichting, waaronder de inhoud van de statuten en reglementen. Het (nieuw gekozen) bestuur beslist zelf waaraan het geld uit het fonds besteed wordt, uiteraard binnen de kaders van de statuten en reglementen.

De verwachting is dat er na compensatie voor schade en hinder van direct omwonenden een bedrag van € 0,30 resteert voor het gebiedsfonds. Het minimaal gereserveerde bedrag zal in ieder geval € 0,30. Indien dit bedrag niet resteert, zal maximaal € 0,20 vanuit de exploitatie worden gestort. Indien dit nog niet toereikend is, zal dit resterende tekort verrekend worden met de compensatiegelden van de direct omwonenden.